เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


ขอเชิญพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/rcawiw