เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการงานบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
การบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทั่วไป
 

1.  สภาพทั่วไป

     1.1 ลักษณะที่ตั้ง

           เทศบาลตำบลเทพาลัยตั้งอยู่ทางทิศ เหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอคง มีระยะทางห่างจากอำเภอคงประมาณ 19 กิโลเมตร ประกอบด้วย 1 ตำบล 3 ชุมชน/หมู่บ้าน และมีพื้นที่ทั้งหมด 5.20 ตารางกิโลเมตร     คิดเป็น 3,250 ไร่ แยกเป็น

           1.  ชุมชนบ้านวัด มีพื้นที่ประมาณ 3.27 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 2,043.75   ไร่

           2.  ชุมชนบ้านถนนนางคลาน มีพื้นที่ประมาณ 1.06 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น 662.50 ไร่

           3.  ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี มีพื้นที่ประมาณ 0.87 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น 543.75  ไร่

     1.2  อาณาเขต

            ทิศเหนือ         ติดต่อกับบ้านมะค่า ตำบลขามสมบูรณ์ และติดที่สาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา

            ทิศใต้             ติดต่อกับบ้านทุ่งหัวแหลม  ตำบลตาจั่น

            ทิศตะวันออก   ติดต่อกับบ้านตะคร้อ และบ้านตะคร้อมิตรภาพ 4 ตำบลเทพาลัย

            ทิศตะวันตก     ติดต่อกับบ้านขาม  ตำบลขามสมบูรณ์

     1.3  เขตการปกครอง

            เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกอบด้วย 1 ตำบล 3 ชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล ดังนี้

- ชุมชนบ้านวัด  หมู่ที่ 9 ตำบลเทพาลัย

- ชุมชนบ้านถนนนางคลาน  หมู่ที่ 10 ตำบลเทพาลัย

- ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่ 15 ตำบลเทพาลัย ( ณ วันที่ 30 เมษายน 2549 ยังไม่มีประชากรอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย)

      1.4 ประชากร

              จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2549

แยกตามช่วงอายุ


รายชื่อบ้านเลขที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย

1.หมู่ที่ 9  บ้านวัด บ้านเลขที่ 13/2, 23/2, 67/2, 91/1, 134, 135, 159/2, 234 (วัดป่าเทพาลัย), 237, 242, 242/1-4, 262, 274, 276, 290, 295, 295/1, และบ้านเลขที่ 295/2

2.หมู่ที่ 10  บ้านถนนนางคลาน บ้านเลขที่ 9, 79, 80, 82 และบ้านเลขที่ 83

ความหนาแน่นของประชากร เฉลี่ย : 555 คนต่อตารางกิโลเมตร