เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการงานบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
การบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาเทศบาล
 

นายสุรพงศ์   อารมย์เพียร
ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย

 


นายจรูญ  วิเศษนอก   นางสาวจิตติมา  เทพนอก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย

 

นายชาคริส  รัตนวิจิตร
นายเอนก  แสวงนอก
นางสาวอรุณี  อ่อนนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยนายสวัสดิ์  ไปรแดน นางเสน่ห์  สนตาเถร
 
นายอมรศักดิ์  การบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย
 
 

นายประธาน  ดีไพร นายวัลลภ  เทพาลัย นายวีระ  ไปรแดน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย