วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ (กองคลัง)
5  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๘ (จุดเริ่มต้นบริเวณแยกถนนเทศบาล ๙ จุดสิ้นสุดบริเวณทางเข้าโรงงานผลิตหัวแก๊ส) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง