วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักกันตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ โตโยต้า วีโก้ สีเขียว ทะเบียน กธ ๑๓๖๙ นครราชสีมา เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างขออนุมัติจัดชื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักกันตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล ๒,๓,๔,๖ และส่วนที่กำหนด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล ๑ และส่วนที่กำหนด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เลขรหัสพัสดุ 485 58 0015 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง