เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการงานบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
การบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองคลัง
 
นางพิชญาภา จันทราไพสนธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)นางประภาทิพย์ ณรงค์นอก


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

- ว่าง - นางรสศรินทร์ จิตรหาญ นางสุนิสา เชื่อมพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน

 
 
นางกฤษณา การบรรจง
นางสาวสุวารี ชำนินอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ