เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการงานบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
การบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล
ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายมงคล จันทร์สุขศรี
รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
นางสาวจิราพร ผิวผาย
นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
   
 
นายสันติ ท้าวนอก
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)


- ว่าง - - ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองการประปา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)