วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ภารโรง (สำนักปลัดเทศบาล) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย (สำนักปลัดเทศบาล) ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย (สำนักปลัดเทศบาล) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ ๑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ ๒ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง