วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำประปา(คนที่๒) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๓ ตู้ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง