วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกวอลเลย์บอล ๓ ลูก) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุประกอบการอบรม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนรอบสระน้ำวัด บ้านวัด (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง