วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาขุดลอกคูคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๗ ตำบลเทพาลัย เชื่อมเขตติดต่อตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕ ๖๓ ๐๐๒๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งบ ๙๘๓๔ นม. เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑ ๖๕ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๖๘๕ นม. เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑ ๔๔ ๐๐๐๑ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย จำนวน ๑๗ วันทำการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง