เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายประทีป ล้ำกลาง
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย
โทรศัพท์ 097-9705929


นายกวีวัฒน์ รัตนวิชัย นายกนก นมเกษม

รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

โทรศัพท์ 094-8560099
โทรศัพท์ 085-6367557





นายสุรพงษ์ อารมย์เพียร
นางพจมาน การบรรจง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

โทรศัพท์ 089-6303963
โทรศัพท์ 090-3078354

นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล
ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
โทรศัพท์ 080-7232233