เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวจิราพร ผิวผาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

จ่าเอกสยุมภู จิตรหาญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)นางสาวภคพร  เตียงไธสง
นางสาวไอก์ญาดา เหมี่ยงสันเทียะ
นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
นางชูจิต ค้ากระบือ นายนิกร ประภา
พนักงานทะเบียน
(ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)


นางสาวจงรักษ์ มีเค้า นายพัชระ อ่อนนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิโรจน์ บัวกระโทก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา