เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวจิราพร ผิวผาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
จ่าเอกสยุมภู จิตรหาญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


-ว่าง-
-ว่าง-
นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
   
 
 
นางชูจิต ค้ากระบือ นายนิกร ประภา
พนักงานทะเบียน
(ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวจงรักษ์ มีเค้า นายพัชระ อ่อนนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิโรจน์ บัวกระโทก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา