เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวยุพา ผิวผาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

- ว่าง -


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


- ว่าง -
นางรสศรินทร์ จิตรหาญ นางสุนิสา เชื่อมพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปก/ชก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน

 
 
นางกฤษณา การบรรจง
นางสาวสุวารี ชำนินอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ