เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวยุพา ผิวผาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- ว่าง -


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวโชติรส  พิศนอก
นางรสศรินทร์ จิตรหาญ นางสุนิสา เชื่อมพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน
 
 
 
นางกฤษณา การบรรจง
นางสาวสุวารี ชำนินอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ