เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางสุรักษา พงษ์สัมพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
นางสุรักษา พงษ์สัมพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางสาวเปมิกา ศรีนอก
นางสาวอัญชนา ขอเสริมกลาง
 ครู
 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวดรุณี เจริญครบุรี นางสาววทันยา คมขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก