เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายประทีป ล้ำกลาง
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย
  โทรศัพท์ + 097-9705929
  อีเมล์ + taepalaicity@hotmail.com
 
  ชื่อ +

นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
  โทรศัพท์ + 080-7232233
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

 
  ชื่อ + นายฉัตรชัย อยู่เย็น
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
  โทรศัพท์ + 080-3470658
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

  ชื่อ + นางสาวจิราพร ผิวผาย
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 083-2244096
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

 
  ชื่อ + นางพิชญาภา จันทราไพสนธ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 093-6931698
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

 
  ชื่อ + นายสันติ ท้าวนอก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 098-1016948
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

   
  ชื่อ + นางสาวจิราพร ผิวผาย
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

  โทรศัพท์ + 083-2244096
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

 
  ชื่อ + นางกมลทิพย์ ชื่นหมื่นไวย
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 044-978076
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

   
   ชื่อ + นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล
   ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

   โทรศัพท์ + 080-7232233
   อีเมล์ +  taepalaicity@hotmail.com