เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล
ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ 080-7232233

นายฉัตรชัย อยู่เย็น
รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ 080-3470658
 


นางสาวจิราพร ผิวผาย
นางสาวยุพา ผิวผาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทรศัพท์ 083-2244096 โทรศัพท์ 093-328225
 

นายสันติ ท้าวนอก นางกมลทิพย์ ชื่นหมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โทรศัพท์ 098-1016948 โทรศัพท์ 081-5490543
นางสุรักษา พงษ์สัมพันธ์ นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ปลัดเทศบาลตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
โทรศัพท์ .................... โทรศัพท์ 080-7232233