เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางกมลทิพย์ ชื่นหมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 - ว่าง -
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

 นายเจริญ มาตปัญญา
นายสุชีพ แสวงนอก
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ลูกจ้างประจำ)