เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  มีหลักธรรมาภิบาล ประสานสามัคคี รักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0