เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพาลัย


คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพาลัย
เพื่อรับทราบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563และการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน  วันศุกร์ ที่  25 ธันวาคม  2563 เวลา 10.00 น.
ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย
*กิจกรรมที่แสดงถึงการฌปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน