เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]7
2 แผนการบริหารการจัดการขยะชุมชน ปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]6
3 แผนการปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาด ประจำปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]6
4 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 8 ก.ค. 2563 ]25
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]20
6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]27
7 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) [ 15 มิ.ย. 2563 ]24
8 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่องกำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน [ 10 มิ.ย. 2563 ]30
9 หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร [ 8 มิ.ย. 2563 ]26
10 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11)พ.ศ.2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17