เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการงานบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
การบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


   งานบำรุงรักษาและผลิตน้ำดื่มเทศบาล ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนสารกรองแมงกานีส คาร์บอน เรซิ่น
       วันที่ 8 มิถุนายน 2564 งานบำรุงรักษาและผลิตน้ำดื่มเทศบาล ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนสารกรองแมงกานีส คาร์บอน เรซิ่น และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดระยะเวลาการผลิตน้ำด...
 
   งานบำรุงรักษาและผลิตน้ำดื่มเทศบาล ได้ดำเนินการจ้า...
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย...
  ตัดกิ่งไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลั...
  งานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า
  จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการหมู่9,10,15
  คณะทำงานการควบคุมโรคโควิด-19 (คณะที่ 2)ของเทศบาลตำ...
  งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินการตรวจสอบรางร...
  ตรวจการจ้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุวาตภัย บ้านนายรุ่งอ...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกซ่อมรางน้ำถนนเทศบา...
   
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
นายเกษตร จิ้งหรีดเลี้ยงแล้วรวย