เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พฤติการณ์หรือการกระทำผิด "ละเมิด-วินัย":เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและการคลัง [ 20 พ.ย. 2562 ]83
2 คู่มือการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) [ 1 ต.ค. 2562 ]85
3 รวมบทความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง [ 3 ก.ย. 2562 ]81
4 คู่มือการปฏิบัติงานการตวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. [ 5 ส.ค. 2562 ]79
5 คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 2 ก.ค. 2562 ]86
6 คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม [ 4 มิ.ย. 2562 ]79
7 คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร [ 7 พ.ค. 2562 ]68
8 การเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 1 พ.ย. 2561 ]156
9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่ 4) 2553 [ 10 ต.ค. 2561 ]154
10 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 4 ต.ค. 2561 ]139
 
หน้า 1|2