เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2564 ]16
2 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]17
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2564 ]18
4 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]17
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]16
6 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]17
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]17
8 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการเลื่อนขั้น 63 [ 28 พ.ค. 2563 ]18
9 การติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสือสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]18
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]20
 
หน้า 1|2