เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


กิจกรรมการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 15 มีนาคม 2564  นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล  ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย  ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย  ร่วมกับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการ ทุจริตคอร์รัปชั่น ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในเทศไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต