เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพาลัย


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประทีป  ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพาลัย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้อองการของประชาชน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ชั้น 2