เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัยจัดเก็บขยะกิ่งไม้ เส้นทางจัดเก็บที่ 1


วันที่  1  กันยายน  2563  เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ทุกวันอังคาร ในเส้นทางจัดเก็บที่  1  กิจกรรมตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"  และโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ำเสีย และตามแผนการทำความสะอาดฯ