เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง


องทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเทพาลัย สนับสนุนงบประมาณ ให้กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในวันที่ 3 กันยายน 2563
ชุมชนคนเทพาลัยร่วมแรงร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปริมาณเหมาะสมตามวัย ลดความเสียงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไม่ติดต่ออื่นๆ กันนะคะ
2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06