เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


ล้างตลาด วันที่ 2 กรกฏาคม 2564


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินการทำล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาล ตามโครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และตามแผนการดำเนินงาน
ขอความร่วมมือผู้ค้า และผู้มาใช้บริการดำเนินการตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด
-เข้า-ออกตามจุดที่กำหนด ผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิ(อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 ํC -ไม่มีไข้-ไอ-จาม) ล้างมือ ลงข้อมูลในสมุด หรือสแกนไทยชนะ
-สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา พร้อมกับเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
-ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด กันนะคะ
รวมถึงดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T ( D=Distancing เว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น/ M=Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ/H=Hand washingล้างมือบ่อยๆ/T=Temperature check ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ/T=Thaichana ติดตั้งและ สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12
2024-06-11