เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนันการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพาลัย


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2564 มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

***กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน***
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17