เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy)


เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เดือนมีนาคมพ.ศ.256 สำนักปลัดเทบาล เทศบาลตำบลเทพาลัยได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนมีนาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy) โดยมีบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลเทพาลัย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี....นายประทีป ล้ำกลาง........ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลเทพา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลเทพาลัยรับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลเทพาลัยมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการการสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08