เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)


เทศบาลตำบลเทพาลัย โดยนายประทีป   ล้ำกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ  ร่วมกันจัดประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นหรือการเสนอปัญหาความต้องการ  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก้  บ้านวัด  บ้านเก่า   บ้านใหม่สามัคคี   ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม  -  25  มีนาคม  2558
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-01