เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านวัด ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเกี่ยวกับการจัดกาขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2566 มีกิจกรรมมุมความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs การคัดแยกขยะ(ขยะอินทรีย์/ขยะทั่วไป/ขยะอันตราย/ขยะรีไซเคิล) การจัดการขยะอินทรีย์ ถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน การลดปริมาณขยะ การลดการใช้ถุงพลาสติก ภาชนะโฟม ภาชนะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง การคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม UHT  การอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน การปั่นจักรยานลดโลกร้อน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ความรู้เกี่ยวกับบ่อดักไขมัน ฯลฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวัด และนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
-กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กลุ่ม ดืิ่ม แกะ ล้าง รักรา รักเทพาลัย รักษ์โลก มีกิจกรรมคัดแยกรวบรวมกล่องเครื่องดื่มUHT นำมาบริจาคเพื่อร่วมรับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรม โดยมียอดรวมกล่อง UHT ที่คัดแยกตามโครงการฯ จำนวน 5.9 กิโลกรัม

2023-11-29
2023-11-28
2023-11-27
2023-11-17
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-03