เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


คัดแยกขยะเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ชุมชนคนเทพาลัย ร่วมใจจัดการขยะอินทรีย์


ขอขอบคุณทุกๆ ครัวเรือนร่วมรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์
เทศบาลตำบลเทพาลัย ขอเชิญชวนทุกๆ ครัวเรือน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน ถังขยะเปียยกรักษ์โลก เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหาร ภายในครัวเรือนในระบบปิด รวมถึงการจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การทำเสวียน การให้อาหารสัตว์ ทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ย ใส่โคนต้นไม้ ฯลฯ ขอบคุณทุกๆ ครัวเรือน ทุกๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมดำเนินการในการจัดการขยะลดปริมาณขยะลดโลกร้อน

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06