เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อสม. และบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศึกยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อสม.และบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567 - 1 เมษายน 2567 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ณ เทศบาลตำบลเทพาลัยและจังหวัดระยอง มัผู้เข้ารับการฝึกอบรม 115 คน วิทยากร 2 คน เจ้าหน้าที่ 33 คนรวม 250 คน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯมีดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ด้านสาธารณสุข และด้านพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรี

2. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี เครือข่ายความร่วมมือในชุมชน ระหว่างผู้มีบทบาทร่วมในการพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ พัฒนาบทบาทสตรี พัฒนา อสม. และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถปรับปรุงและนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ พัฒนาบทบาทสตรี พัฒนา อสม. และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำได้จริง และพัฒนา สู่อนาคตที่ยั่งยืน

 

2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17