เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.9) [ 14 มี.ค. 2567 ]8
2 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.10) [ 14 มี.ค. 2567 ]8
3 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 20 เม.ย. 2565 ]135
4 แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 20 เม.ย. 2565 ]126
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 เม.ย. 2565 ]120
6 หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ) [ 20 เม.ย. 2565 ]127
7 หนังสือมอบอำนาจ [ 20 เม.ย. 2565 ]135
8 คำร้องทั่วไป [ 20 เม.ย. 2565 ]137
9 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน [ 20 เม.ย. 2565 ]127
10 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน [ 20 เม.ย. 2565 ]174
11 แบบคำขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 20 เม.ย. 2565 ]123