เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]108
2 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลเทพาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 17 ก.พ. 2565 ]99
3 การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 4 ม.ค. 2565 ]94
4 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลเทพาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 1 ธ.ค. 2564 ]101
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ธ.ค. 2564 ]82
6 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]96
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2564 ]92
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2564 ]146
9 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]133
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2564 ]129
11 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]131
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]135
13 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]133
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]136
15 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการเลื่อนขั้น 63 [ 28 พ.ค. 2563 ]139
16 การติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสือสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]133
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]131
18 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการเลื่อนขั้น 61 [ 5 ต.ค. 2560 ]128
19 แผนพัฒนาบุคลากร 2561 - 2563 เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2560 ]124
20 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2560 ]134
 
หน้า 1|2