เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2565 ]41
2 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]152
3 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลเทพาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 17 ก.พ. 2565 ]144
4 การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 4 ม.ค. 2565 ]139
5 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลเทพาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 1 ธ.ค. 2564 ]148
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ธ.ค. 2564 ]153
7 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]142
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2564 ]136
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2564 ]233
10 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]218
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2564 ]203
12 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]184
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]215
14 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]190
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]193
16 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการเลื่อนขั้น 63 [ 28 พ.ค. 2563 ]193
17 การติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสือสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]214
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]183
19 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการเลื่อนขั้น 61 [ 5 ต.ค. 2560 ]211
20 แผนพัฒนาบุคลากร 2561 - 2563 เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2560 ]173
 
หน้า 1|2