เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]96
2 รับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ [ 20 พ.ย. 2563 ]146
3 การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]138
4 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]145
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2563 ]144
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]139
7 หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]140
8 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]138
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]144
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 1 ต.ค. 2563 ]138
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับบที่7) [ 1 ต.ค. 2563 ]140
12 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับบที่3) [ 1 ต.ค. 2563 ]136
13 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับบที่2) พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2563 ]155
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]137
15 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 2 ก.ค. 2563 ]137
16 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 8 มิ.ย. 2563 ]136
17 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับที่11) พ.ศ.2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]177
18 แบบสำรวจความต้องการ การพัฒนาของบุคคลากร [ 8 มิ.ย. 2563 ]152
19 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2562 ]135
20 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]136
 
หน้า 1|2